EN
VN

Mới cập nhật

Tài liệu khác

VisualCheXbert: Giải quyết sự khác biệt giữa Nhãn Báo cáo X quang và Nhãn Hình ảnh
GOAL: Học tập tích cực trực tuyến trên gist-set để có chú thích hình ảnh X-quang ngực hiệu quả
ColorRL: Tô màu tăng cường cho Phân đoạn tự động

Top

Chia sẻ