EN
VN
DrAid™ Appliance - Calendar 22/11/2022

DrAid™ Appliance - "TRỢ LÝ AI” ĐẠT CHUẨN FDA HOA KỲ ĐƯỢC GIỚI THIỆU TẠI HỘI NGHỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TP.HCM

Ngày 29/10/2022, VinBrain đã mang DrAid™ Appliance - “Trợ lý AI” cho X-quang ngực thẳng...
Xem thêm

Top

Chia sẻ